REGULAMIN

REGULAMIN SERWISU POGODNEFINANSE.PL

REGULAMIN

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) administrator ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
2. Regulamin określa zasady korzystania z portalu i serwisu internetowego umieszczonego na stronie internetowej pogodnefinanse.pl oraz zasady świadczenia usług, w tym warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oferowanych za jego pośrednictwem.
3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony: pogodnefinanse.pl w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.
4. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
5. Każdy Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, a korzystając z jego Usług wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy oraz przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.
6. Prawem właściwym do stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest prawo polskie.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.,nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Dz. U. Nr 11, poz. 66) oraz innych stosownych aktów prawnych.
8. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy pogodnefinanse.pl, a Użytkownikiem jest język polski.

§ 2
Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają:
1. Administrator – właściciel serwisu ZUR-Skonto Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Pychowickiej 7/13 30-364 Kraków, NIP 679-308-05-56, Regon 122516315.
2. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z portalu i serwisu internetowego oraz zasady świadczenia usług w tym warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oferowanych za jego pośrednictwem.
3. Serwis internetowy – portal internetowy umieszczony na stronie internetowej pogodnefinanse.pl wraz z wszystkimi narzędziami interaktywnymi umożliwiającymi korzystanie Użytkownikowi z serwis.
4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego w tym podmioty korzystające z serwisu za pośrednictwem osób współpracujących z Administratorem.
5. Użytkownik zarejestrowany – użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny i aktywował konto Użytkownika, przedsiębiorca mający dostęp do ofert handlowych zamieszczanych na stronie Serwisu na podstawie zawartej z nim umowy, korzystający z narzędzi interaktywnych.
6. Formularz – formularz zawierające dane niezbędne do stworzenia oferty umowy ubezpieczenia, finansowej dla Użytkownika.
7. Agent ubezpieczeniowy – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług ubezpieczeniowych, posiadająca licencje agenta ubezpieczeniowego i spełniająca wymogi z ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym ( Dz. U. z 2003 r. nr 124 poz.1154 z póź. zm) oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej ( Dz. U. 2003 nr 124 poz. 1151 z póź. zm).
8. Broker ubezpieczeniowy – osoba fizyczna lub prawna, która zawiera i wykonuje umowy ubezpieczenia w imieniu klienta zakładu ubezpieczeniowego albo pośredniczy przy zawieraniu takich umów, reprezentując interesy ubezpieczającego, posiada wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i jest wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, spełniająca wymogi z ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym ( Dz. U. z 2003 r. nr 124 poz.1154 z póź. zm) oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej ( Dz. U. 2003 nr 124 poz. 1151 z póź. zm).
9. Doradca Finansowy – przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie doradztwa finansowego.
10. Ubezpieczyciel – towarzystwo ubezpieczeniowe, którego oferty umów ubezpieczenia może otrzymać za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
11. Instytucja finansowa – przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie produktów finansowych, usług finansowych.
12. Instytucja kredytowe – podmiot mający swoją siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, zwanych dalej „państwami członkowskimi”, prowadzący we własnym imieniu i na własny rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów lub na wydawaniu pieniądza elektronicznego.
13. informacja Lead – zbiór informacji, danych zapisanych w formie elektronicznej o podmiotach zainteresowanych zakupem usług/usługi ubezpieczeniowych, kredytowych, finansowych określonego rodzaju.
14. wypełnij formularz – usługa polegająca na przygotowaniu i przesłaniu użytkownikowi ofert ubezpieczenia, ofert kredytowych, ofert finansowych.
15. niepełny formularz lead – zbiór informacji danych zapisanych w formie elektronicznej, o podmiotach zainteresowanych zakupem usług/usługi ubezpieczeniowych, kredytowych, finansowych określonego rodzaju z ograniczonym dostępem do danych identyfikujących podmiot.
16. Oferta ubezpieczenia/ kredytu/ finansowa – indywidualna oferta przygotowana na podstawie danych zamieszczonych w serwisie internetowym.
17. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, przechowywania i ochrony informacji, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usług.
18. Cookies – niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez Serwis i zapisywane po stronie Użytkownika na twardym dysku komputera Użytkownika, które Serwis może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.

§ 3
Ogólne warunki świadczonych usług

1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu internetowego zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem znajdującym się na stronie internetowej pogodnefinanse.pl i jego akceptacją.
2. Poprzez akceptacje Regulaminu użytkownik oświadcza, że:
a) dobrowolnie przystępuje do korzystania z serwisu,
b) zapoznał się postanowieniami regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
c) podane przez niego dane są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
d) podanie danych osobowych lub informacji dotyczących innych osób nastąpiło w sposób zgodny z prawem, dobrowolny oraz za uprzednią zgodą tych osób,
e) wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Administratora w ramach świadczenia usług i korzystania z portalu pogodnefinanse.pl,
f) wyraża zgodę na ujawnienie danych osobowych Agentom ubezpieczeniowym/ doradcom finansowym i innym podmiotom, spełniającym warunki określone w niniejszym Regulaminie, zainteresowanych przedłożeniem Użytkownikowi w ramach usługi oferty ubezpieczenia/ kredytu/informacji o produktach, usługach finansowych i zawarcia umowy wybranego przez Użytkownika rodzaju ubezpieczenia/ kredytu czy zakupu produktu finansowego z wybranym ubezpieczycielem lub instytucją kredytowa lub finansową,
g) wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub w formie sms informacji, ofert handlowych i materiałów reklamowych związanych z działalnością serwisu internetowego pogodnefinanse.pl,
3. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności zawierania dodatkowych umów. Zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną upoważnia Administratora do przekazania danych użytkownika do agentów ubezpieczeniowych i/lub towarzystw ubezpieczeniowych, brokerów ubezpieczeniowych oraz doradców finansowych, instytucji kredytowych i finansowych.
4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług poprzez opuszczenie portalu pogodnefinanse.pl bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z opuszczeniem przez Użytkownika Serwisu pogodnefinanse.pl.
5. Korzystanie z Usługi przez użytkownika nie zobowiązuje go do wybrania jakiejkolwiek z ofert przedstawionych przez agentów ubezpieczeniowych, towarzystwa ubezpieczeniowe, doradcę finansowego, instytucje finansową czy kredytową.

§ 4
Rodzaje i zakres świadczonych usług

1. Administrator świadczy usługi za pośrednictwem portalu internetowego znajdującego się na stronie internetowej pogodnefinanse.pl.
2. Celem Usługi jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do produktów ubezpieczeniowych, finansowych za pośrednictwem agentów ubezpieczeniowych różnych towarzystw ubezpieczeń, doradców finansowych, instytucji finansowych i kredytowych.
3. Usługi świadczone przez organizatora mają charakter nieodpłatny.
4. Usługi nieodpłatne to: wypełnianie formularza; otrzymywanie ofert, otrzymywanie materiałów reklamowych.

§ 5
Usługi nieodpłatne

1. Użytkownik poprzez wypełnienie jednego z formularzy znajdującego się pod adresem pogodnefinanse.pl, wyraża chęć nabycia produktu ubezpieczeniowego, kredytowego, finansowego danego rodzaju, który ma się charakteryzować wskazanymi przez Użytkownika cechami.
2. W celu wypełnienia formularza użytkownik nie musi rejestrować się w serwisie internetowym.
3. W celu prawidłowego wypełnienia Formularza należy uzupełnić znajdujące się w nim pola, przy czym pola, których wypełnienie jest obowiązkowe, oznaczone są gwiazdką.
4. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza i akceptację niniejszego regulaminu zezwala na przekazywanie danych wpisanych do formularza agentom ubezpieczeniowym, towarzystwo ubezpieczeniowym, brokerom ubezpieczeniowym, doradcom finansowym, instytucją finansowym i kredytowym. Administratorem danych osobowych jest ZUR-Skonto Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Pychowickiej 7/13 30-364 Kraków, NIP 679-308-05-56, Regon 122516315.
5. Administrator jest uprawniony do weryfikacji prawdziwości, kompletności lub uzupełnienia informacji podanych przez Użytkownika w Formularzu. W tym celu Administrator może skontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Administrator przesyła otrzymane formularze do zarejestrowanych użytkowników, którzy mogą być zainteresowani dostarczeniem Użytkownikowi poszukiwanych przez niego produktów lub usług.
7. Wybór Użytkowników, do których Administrator prześle formularze, zależy od podanych w nim informacji. Zarejestrowani Użytkownicy na tym etapie nie są informowani o danych Użytkownika, przedstawiany jest im niepełny formularz (patrz Ujawnienie danych Użytkownika).
8. Zarejestrowani Użytkownicy skontaktują się z użytkownikiem wypełniającym formularz poprzez email lub telefonicznie w celu przedstawienia mu ofert ubezpieczeniowych/finansowych zgodnie z zapotrzebowaniem wskazanym przez użytkownika w formularzu.
9. Administrator nie gwarantuje użytkownikowi przedstawienia przez agentów ubezpieczeniowych, doradców finansowych ofert w określonym terminie ani w określonej ilości.
10. Użytkownik ma możliwość zmiany danych oraz usunięcia danych zamieszczonych w formularzu, poprzez przesłanie informacji korzystając z formularza kontaktowego zlokalizowanego pod adresem pogodnefinanse.pl lub poprzez przesłanie e-maila na adres: biuro@skonto-krakow.pl.

§ 6
Wymagania techniczne

1. Do korzystania z usług portalu pogodnefinanse.pl niezbędny jest :
– dostęp do sieci Internet oraz urządzenia wraz z przeglądarką internetową,
– przeglądarka powinna być skonfigurowana w taki sposób, aby obsługiwać pliki typu cookie oraz skrypty Java Script,
– użytkownik powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej,
– do korzystania z niektórych usług, niezbędne jest zalogowanie się za pomocą Hasła i własnego Loginu.
2. W celu świadczenia usług portal pogodnefinanse.pl korzysta z plików cookie (informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Użytkownika, które odczytywane są przy każdym połączeniu się przeglądarki internetowej). Wskazane pliki są niezbędne do właściwego świadczenia usług przez Administratora. Pliki cookies mogą być w każdym czasie usunięte przez Użytkownika z pamięci jego komputera. Użytkownik może także w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
3. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 7
Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych jest ZUR-Skonto Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Pychowickiej 7/13 30-364 Kraków, NIP 679-308-05-56, Regon 122516315.
2. Administrator przykłada szczególną uwagę do bezpieczeństwa Użytkowników serwisu, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności. Administrator w tym celu wykorzystuje nowoczesne i sprawdzone technologie, co zwiększa techniczne bezpieczeństwo świadczonych usług.
3. Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna i zarazem niezbędna do prawidłowego świadczenia usług w ramach Serwisu pogodnefinanse.pl.
4. Każdy Użytkownik, który podał swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, modyfikowania usunięcia, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania.
5. Zakres zgody wyrażonej przez Użytkownika na przetwarzanie danych obejmuje gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, danych osobowych na zasadach określonych w ustawie zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883 z póź. zm.) w celu korzystania z serwisu internetowego i świadczenia przez Administratora usług.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych.
7. Administrator w celu świadczenia niektórych usług w ramach serwisu internetowego może żądać weryfikacji podanych danych osobowych przesłanie kopi dokumentu potwierdzającego dane osobowe. Przesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne.
8. Administrator w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika może wezwać Użytkownika do weryfikacji tych danych lub usunięcia nieprawdziwych danych. Administrator do czasu aktualizacji danych przez Użytkownika może ograniczyć lub zablokować dostęp do niektórych usług Serwisu pogodnefinanse.pl.
9. Szczegóły ochrony danych osobowych podane są w „polityce prywatności” umieszczonej na stronie pogodnefinanse.pl.

§ 8
Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie materiały, informacje, zdjęcia grafika, dokumenty tekstowe, informacje, układ strony www. dostępne w Serwisie pogodnefinanse.pl podlegają ochronie podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 90 z późniejszymi zmianami).
2. Opublikowane w Serwisie wszelkie materiały, informacje, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich. Wszystkie utwory znajdujące się w serwisie internetowym pogodnefinanse.pl mogą być używane wyłącznie w ramach przewidzianego przepisami prawa dozwolonego użytku.
4. Korzystanie poza granice dozwolonego użytku wymaga odrębnej zgody podmiotu uprawnionego.

§ 9
Zasady Odpowiedzialności

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w formularzu przez Użytkowników.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy przez Użytkowników; w tym nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich za wypełnienie formularzy bez ich zgody i wiedzy.
4. Administrator nie gwarantuje zawarcia umowy, zakupu produktu z ubezpieczycielem/ instytucją kredytową czy finansową przez Użytkownika wypełniającego formularz.
5. Administrator nie gwarantuje, iż Użytkownik po wypełnieniu formularza nie zawarł/ bądź nie zakupił interesującego go produktu w międzyczasie korzystając z innego źródła. W/w okoliczność nie może być podstawą reklamacji.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług niezależne od Administratora.
7. Administrator ze względów bezpieczeństwa może czasowo zawiesić świadczenie usług przez serwis pogodnefinanse.pl. Administrator w przypadku zawieszenia usług nie ponosi za to odpowiedzialności.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu i ewentualne szkody powstałe w skutek tego.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Administratorowi przysługuje prawo zmiany regulaminu w każdej chwili.
2. Nowy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą jego opublikowania w Serwisie na stronie pogodnefinanse.pl.
3. Użytkownik przy pierwszym logowaniu na stronie pogodnefinanse.pl po chwili wejścia w życie zmiany zostanie powiadomiony o zakresie tej zmiany i o możliwości jej akceptacji. Logując się Użytkownik zaświadcza, że akceptuje zmiany w regulaminie.
4. Odmowa akceptacji wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Użytkownika do Administratora jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Serwisem.
5. W przypadku sporów strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia, a w przypadku konieczności rozstrzygnięcia przez sąd, właściwym będzie sąd dla siedziby administratora.