Ubezpieczenia

Ubezpieczenie w ogólnym rozumieniu jest umową między ubezpieczycielem a ubezpieczonym, która zobowiązuje ubezpieczyciela do wypłaty ubezpieczonemu świadczenia pieniężnego w przypadku zaistnienia określonej sytuacji. Ubezpieczenia dzieli się na majątkowe i osobowe.

Ubezpieczenia

 

Ubezpieczenie majątkowe zabezpiecza finansowo osobę ubezpieczoną na wypadek zaistnienia szkody dotyczącej mienia. Suma ubezpieczenia majątkowego ustalana jest na podstawie wartości przedmiotu ubezpieczenia, zaś jego wypłata ma formę odszkodowania. Do ubezpieczeń majątkowych zalicza się m.in.:

  • Ubezpieczenia komunikacyjne (np. OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych)
  • Ubezpieczenia mienia np. domu, mieszkania, upraw, maszyn

Ubezpieczenie osobowe zabezpiecza finansowo osobę ubezpieczoną w takich sytuacjach jak np. choroba, śmierć, kalectwo lub utrata pracy. W tym przypadku wyróżnia się głównie ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,  a także ubezpieczenie turystyczne. Sumę ubezpieczenia osobowego określa się indywidualnie, zaś jego wypłata ma charakter świadczenia.

Ubezpieczenia można także podzielić na obowiązkowe i dobrowolne.

Ubezpieczenia obowiązkowe określone są w ustawach, głównie w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku. Zalicza się do nich między innymi:

  • Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) dla posiadaczy pojazdów mechanicznych (np. samochodów osobowych)
  • Ubezpieczenie OC dla rolników
  • Ubezpieczenia OC dla osób wykonujących określone zawody np. lekarza, radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta itp.

Zawarcie umowy ubezpieczenia dobrowolnego zależy od samej osoby ubezpieczonej. Do ubezpieczeń tego rodzaju należą np.  ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie turystyczne, ubezpieczenie mieszkania.